Хрестівська сільська військова адміністрація
Херсонська область, Каховський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про старост Хрестівської сільської ради

Додаток

до рішення ІІ сесії VІІІ скликання

Хрестівської сільської  ради

від "18листопада 2020 року № 10

 

 

Положення

про старост Хрестівської сільської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших актів законодавства України та визначає правовий статус старост, порядок їх обрання та припинення повноважень, їх права та обов’язки, повноваження,  відповідальність, порядок звітування та інші питання, пов’язані з діяльністю старост  на території  Хрестівської сільської ради (далі - староста).

 

ІІ. Правовий статус старости

2.1. Староста затверджується Хрестівською сільською радою на строк її повноважень за пропозицією Хрестівського сільського голови.

2.2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими актами законодавства України,  рішеннями Хрестівської сільської ради та цим Положенням.

2.3. Староста є членом виконавчого комітету Хрестівської сільської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

2.4. Староста не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім випадків, визначених чинним законодавством) або підприємницькою діяльністю.

2.5. На старосту поширюються обмеження визначені Законом України «Про запобігання корупції».

2.6. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також цим Положенням.

 

ІІІ. Порядок затвердження та припинення повноважень  старости

3.1. Старостою може затверджуватися будь-який громадянин України, який  має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Старостою не може бути затверджений громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

3.2. Строк повноважень старости становить п'ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.3. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні Хрестівської сільської ради.  

3.4. Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Хрестівської сільської ради відповідного скликання. 

3.6. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

3.6.1. З підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 частини першої статті 79¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (звернення з особистою заявою до Хрестівської сільської ради про складення ним повноважень старости; припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України; набуття громадянства іншої держави) - з дня прийняття Хрестівською сільською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 3.6.2. З підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 51, 6 частини першої статті 79¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим) - з дня, наступного за днем одержання Хрестівською сільською радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення Хрестівської сільської ради.

 3.6.3. З підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 79¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (смерть старости) - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

  3.6.4. У випадку, передбаченому абзацом першим частини другої статті 79¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень) - з дня прийняття Хрестівською сільською радою рішення про дострокове припинення повноважень старости. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

3.6.5. З підстави, зазначеної в абзаці другому частини другої статті 79¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (у випадку, передбаченому Законом України «Про правовий режим воєнного стану») - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

 

ІV. Повноваження старости

Староста:

4.1. Представляє інтереси жителів відповідних населених пунктів у виконавчих органах Хрестівської сільської ради.

4.2. Бере участь у пленарних засіданнях Хрестівської сільської ради та засіданнях її постійних комісій.

4.3. Має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Хрестівської сільської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідних сіл.

4.4. Сприяє жителям відповідних сіл у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування.

4.5. Бере участь в організації виконання рішень Хрестівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Хрестівського сільського голови на території відповідного населеного пункту та у здійсненні контролю за їх виконанням.

4.6. Бере участь у підготовці проєкту бюджету Хрестівської сільської ради в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту.

4.7. Вносить пропозиції до виконавчого комітету Хрестівської сільської ради з питань діяльності на території відповідного населеного пункту виконавчих органів Хрестівської сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб.

4.8. Бере участь у підготовці проєктів рішень Хрестівської сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту.

4.9. Бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного населеного пункту.

4.10. Бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного населеного пункту та інформує Хрестівського сільського голову, виконавчі органи Хрестівської сільської ради про його результати.

4.11. Отримує від виконавчих органів Хрестівської сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень.

4.12. Сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідних селах, селищах.

4.13. Здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

V. Обов’язки старости

Староста зобов’язаний:

5.1.  Додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламентів роботи Хрестівської сільської ради та виконавчого комітету Хрестівської сільської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з  територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою та її членами.

5.2. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету Хрестівської сільської ради, виконувати доручення Хрестівської сільської ради та сільського голови,  звітувати про їх виконання.

5.3. Брати участь в організації та проведенні зборів жителів відповідного населеного пункту та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів; організовувати виконання рішень зборів жителів відповідного населеного пункту та здійснювати моніторинг їх виконання.

5.4. Сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту програм економічного і соціального розвитку, затверджених рішенням Хрестівської сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань.

5.5. Вести прийом жителів відповідного населеного пункту згідно з визначеним графіком прийому, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, охорони здоров’я,  культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства.

5.6. Вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади населеного пункту з питань соціально-економічного та культурного розвитку цього населеного пункту, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів.

5.7. Приймати від жителів відповідного населеного пункту заяви, адресовані органам місцевого самоврядування територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням.

5.8. Сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (землекористування, довкілля, об'єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо).

 5.9. Контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту.

5.10. Здійснювати моніторинг за станом довкілля, об’єктів інфраструктури, громадського правопорядку.

5.11. Здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу.

5.12. Здійснювати моніторинг благоустрою території відповідного населеного пункту, вживати заходів до його підтримання в належному стані.

5.13. Не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.14. Здійснювати контроль за  раціональним використанням енергоносіїв на території відповідного населеного пункту.

5.15. Сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту та надавати практичну допомогу у виконанні ними своїх завдань та повноважень.

5.16. Дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України.

5.17. Забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідного населеного пункту, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку.

5.18. Забезпечувати ведення діловодства, обліку і звітності з передачею документів до архіву.

5.19. Надавати довідки, довідки-характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають та/або мають у володінні (користуванні) земельні ділянки/майно на території відповідного населеного пункту.

5.20. Шанобливо ставитися до жителів та належним чином проводити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування.

5.21. Здійснювати заходи із ведення погосподарського обліку на території відповідного населеного пункту.

5.22. Здійснювати інші обов’язки у відповідності до чинного законодавства.

 

VІ. Права старости

6.1. Офіційно представляти інтереси жителів відповідного населеного пункту в виконавчих органах Хрестівської сільської ради.

6.2. Брати участь у пленарних засіданнях Хрестівської сільської ради, з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних комісій ради.

6.3. Одержувати безоплатно від виконавчих органів Хрестівської сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб, що розташовані на території територіальної громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали.

6.4. Взаємодіяти з Хрестівською сільською радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, що розташовані на території територіальної громади, громадськими об’єднаннями, які діють на території територіальної громади, а також іншими суб’єктами та інституціями.

6.5. Вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Хрестівської сільської ради з питань, які стосуються інтересів громади, в межах відповідного населеного пункту; оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів з питань, що стосуються інтересів відповідного населеного пункту чи інтересів територіальної громади загалом.

6.6. Порушувати у виконавчому комітеті Хрестівської сільської ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її виконавчих органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного населеного пункту незалежно від форми власності.

6.7. Вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 6.6. даного розділу, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

6.8. Пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту.

6.9. Звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень закону,  громадського порядку на території відповідного населеного пункту.

6.10. Вчиняти нотаріальні дії (у разі призначення радою чи виконавчим комітетом відповідальним за вчинення нотаріальних дій), винятково за заявами осіб, які зареєстровані та проживають на території відповідного населеного пункту,  у порядку та у спосіб, визначений Законом.

6.11. Видавати довідки, перелік яких затверджується рішенням виконавчого комітету Хрестівської сільської ради.

6.12. Завіряти власний підпис гербовою печаткою.

6.13. Приймати участь у розробці проєктів нормативно-правових актів.

6.14. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Хрестівської сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

 

VIІ. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

7.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, організація діловодства та інші питання діяльності старости визначаються Регламентом роботи виконавчих органів Хрестівської сільської ради.

7.2. Графік прийому старостою жителів відповідного населеного пункту затверджується виконавчим комітетом Хрестівської сільської ради.

7.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Хрестівської сільської ради та фінансується за рахунок коштів бюджету Хрестівської сільської ради.

 

VIIІ. Підзвітність та підконтрольність старости

8.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний Хрестівської сільської раді та підконтрольний Хрестівському сільському голові.

8.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Хрестівською сільською радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

 

ІХ. Відповідальність старости

9.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Хрестівською сільською радою.

9.2. Староста несе повну персональну відповідальність за зберігання майна, печаток, штампів, бланків, документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації відповідно до  вимог чинного законодавства.

9.3. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

 

Секретар Хрестівської сільської ради                                                Альона ЗАРІЦЬКА

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень