Хрестівська сільська військова адміністрація
Херсонська область, Каховський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про постійні комісії Хрестівської сільської ради

Додаток

до рішення ІІ сесії VІІІ скликання

Хрестівської сільської ради

від 18.11.2020 року № 8

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії

Хрестівської сільської ради Херсонської області VIII скликання

 

І. Основні принципи організації та роботи постійних комісій, порядок їх утворення

1. Організація і робота постійних комісій сільської ради здійснюється на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту роботи сільської ради, цього Положення та інших законодавчих актів України.

2. Постійні комісії ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів не пізніше другої сесії нового скликання за поданням сільського голови з врахуванням особистого волевиявлення депутата, з метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

3. Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Депутат сільської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії і працювати в ній на громадських засадах.

4. Сільський голова та секретар ради не можуть бути обрані до складу постійних комісій.

5. Основними завданнями постійних комісій сільської ради є:

- розроблення пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради;

- попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, підготовка висновків із цих питань;

- підготовка рекомендацій з питань, винесених на розгляд ради;

- сприяння державним органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень обласної, районної чи сільської рад;

- сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією державними органами, посадовими особами пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях сільської ради та засіданнях постійних комісій.

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності сільської ради як органові влади та вирішенню питань територіальної громади.

6. Перелік постійних комісій затверджується рішенням сільської ради, виходячи з основних напрямків роботи ради та місцевих умов. Упродовж періоду своїх повноважень сільська рада може утворювати і ліквідовувати постійні комісії, вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів комісій.

7. Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

8. Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань функціонування територіальної громади. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з державними органами, громадськими організаціями, трудовими колективами та органами самоорганізації населення. Виробляючи рекомендації постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.

9. Постійні комісії в своїй діяльності взаємодіють з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів сільської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

 

II. Повноваження постійних комісій

Постійні комісії сільської ради:

1. За дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, готують пропозиції і виносять їх на розгляд ради, розробляють проєкти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.  Попередньо на своїх засіданнях розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, готують щодо них свої висновки.

3. Контролюють у межах повноважень виконання рішень сільської ради.

4. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян.

5. Вивчають за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради, заступників сільського голови або за власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітетові органів, підприємств, установ і організацій, їхніх філіалів і відділень незалежно від форм власності, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету.

6. Попередньо розглядають кандидатури осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.

7. Постійні комісії підзвітні сільській раді та відповідальні перед нею.

 

III. Права і обов'язки комісій

1. Питання, які належать до повноважень кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій.

2. Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проєктів рішень ради можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, учених і фахівців.

3. Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, незалежно від форми власності, необхідні матеріали і документи.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розглядові всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін. У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть звернутися в раду з пропозицією про притягнення до відповідальності посадових осіб.

5. Член постійної комісії зобов'язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.

6. Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати участь у їх підготовці й обговоренні, вносити пропозиції про заслуховування звіту чи інформації посадових осіб на засіданнях комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради.

7.   Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання доручень звільняються від виконання виборчих або службових обов'язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем праці та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок сільського бюджету.

 

IV. Порядок роботи постійних комісій

1. Постійні комісії сільської ради працюють відповідно до піврічних планів робіт, затверджених на їх засіданнях, виходячи з плану роботи сільської ради.

2. Засідання постійних комісій скликаються за необхідністю. Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 1 день до призначеного терміну доводить до відома членів комісії та запрошених про день, годину, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.

3. У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники виконавчих органів сільської ради.

4. На засідання постійних комісій можуть запрошувати представників державних органів, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

5. Засідання постійної комісії є правочинним, якщо в ньому взяла участь не менш як половина від загального складу комісії. У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

6. Усі питання в постійній комісії вирішуються голосуванням (більшість голосів від загального складу членів комісії). Під час проведення спільних засідань рішення приймають простою більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії.

7. Голова постійної комісії:

- скликає і веде засідання комісії;

- дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;

- забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об'єднань, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;

- інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;

- інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами. На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

8.     Секретар комісії:

- повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;

- веде діловодство комісії і протоколи її засідань та облік виконання доручень;

- стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

9. Рішення, висновки, рекомендації постійної комісії підписує голова комісії. Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голови відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії.

10. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

 

V. Основні напрями діяльності постійних комісій сільської ради

1. Комісія з питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності та етики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

- питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;

- питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

- питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

- пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

- питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації  населення;

- питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням сільським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч.1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

- готує висновки з питань, пов'язаних із захистом прав депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності, відкликання депутата виборцями або достроковим припиненням повноважень депутата;

- готує за дорученням ради або сільського голови рекомендації з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю та дотриманням норм депутатської етики, дотриманням законодавства України підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

- готує висновки про роботу депутатів у раді та про виконання ними рішень ради та її виконавчих органів;

- бере участь у розробленні та здійсненні заходів для боротьби із злочинністю, забезпечення охорони громадського порядку, для збереження колективної та приватної власності.

Комісія заслуховує депутата, який порушує регламент сільської ради, законодавство України з питань повноважень депутата. Комісія може приймати щодо депутата такі заходи впливу:

- зробити зауваження на закритому засіданні;

- оголосити на сесії сільської ради факти порушень депутатом моральних норм;

- зобов'язати висловити вибачення.

За дорученням ради комісія може розглянути й інші питання. Зокрема, організувати допомогу з правових питань депутатам сільської ради, працівникам виконавчих органів сільської ради та іншим особам.

2. Комісія з питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

- проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку Хрестівської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Хрестівської сільської ради;

- проєкти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;

- питання місцевого бюджету;

- звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

- питання щодо:

-  контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових фондів;

- підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок;

- надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках та зборах;

- проєкти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

- здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету;

- проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету, використання вільних бюджетних коштів;

- контролює надходження до бюджету, в т.ч. за рахунок місцевих податків і зборів, надходження та видатки позабюджетного фонду, самооподаткування;

- розробляє проєкти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

За дорученням ради комісія може розглядати й інші питання.

3. Комісія з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього середовища за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає питання щодо:

- удосконалення структури управління житлово-комунальним та енергетичним господарством об’єднаної територіальної громади;

- підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами, поліпшення їх якості, тощо та забезпечення їх реалізації;

- створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

- стану та ефективного використання комунальної власності об’єднаної територіальної громади;

- розробки містобудівних програм, генеральних планів забудов;

- транспортного обслуговування;

- розвитку всіх видів зв’язку;

- сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності.

Також:

- бере участь у підготовці питань землекористування та визначення форм власності, котрі перебувають у компетенції сільської ради, сприяє ефективній реалізації земельної реформи;

- розробляє перспективні плани охорони довкілля;

- бере участь у проведенні екологічних експертиз проектів будівництва та реконструкції об'єктів;

- здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства;

- здійснює контроль з питань господарської діяльності підприємств, що працюють на території громади;

- вивчає і готує питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які виносяться на розгляд сесії;

- вивчає і готує питання про стан благоустрою населених пунктів Хрестівської об’єднаної територіальної громади;

- готує питання на пленарні засідання сільської ради про діяльність сільськогосподарських підприємств, фермерів, індивідуальних господарств, сприяє розвиткові аграрного сектора на селі, вирішенню соціальних питань сприяння з боку колективних господарств.

- розробляє проєкти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4. Комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, молоді і спорту за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає питання щодо:

- стану освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, вносить пропозиції для подальшого покращення та розвитку галузей, зміцнення їх матеріальної бази;

- бере участь у розробленні програми розвитку спорту та фізичної культури;

- здійснює контроль за виконанням комплексних програм, інших програм;

- вносить рекомендації щодо підвищення ролі культурно-освітніх закладів в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення;

- бере участь у розробленні заходів щодо створення належних умов праці жінок та лікувально-профілактичної допомоги їм;

- аналізує стан соціального захисту ветеранів та вносить пропозиції щодо поліпшення їх обслуговування;

- готує висновки щодо соціального обслуговування вдома самотніх непрацездатних громадян похилого віку;

- розробляє проєкти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

За дорученням ради комісія може розглядати й інші питання.

5. Можливе утворення постійних комісій сільської ради також з інших питань, які визначаються конкретними потребами соціально-економічного функціонування.

6. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Альона ЗАРІЦЬКА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень